องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นฐาน
การคมนาคม
       - การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว มีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางของ รพช.นครราชสีมา และโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นจากกิโลเมตรที่ 9 (ถนนสีคิ้ว - ด่านขุนทด) ไปตำบลหนองน้ำใสระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
       - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 สาย ระยะทาง 3,500 เมตร
       - ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย ระยะทาง 4,350 เมตร
       - ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 34 สาย ระยะทาง 11,000 เมตร
 
การโทรคมนาคม
       - ที่ทำการไปรษณีย์(ตำบล) จำนวน 1 แห่ง
 
การไฟฟ้า
       - จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน และมีประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ครบทุกครัวเรือน
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       - บ่อบาดาล จำนวน 8 แห่ง
       - สระน้ำ จำนวน 21 แห่ง
       - ระบบน้ำประปา จำนวน 10 แห่ง