องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +
นางเอมอร  มะโนมั่น
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-081247 ต่อ 108
  อีเมล์ +  admin@nongyakhao.go.th
 

  ชื่อ +
นายธนกร วีระเทศ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-081247 ต่อ 103
  อีเมล์ +  admin@nongyakhao.go.th
 
    ชื่อ + นายนพนคร ศิริสวัสดิ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  044-081247 ต่อ 111
  อีเมล์ +  admin@nongyakhao.go.th
 
    ชื่อ +
นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-081247 ต่อ 101
  อีเมล์ +  admin@nongyakhao.go.th
 
    ชื่อ +
นายสมบัติ  ละภักดี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-081247 ต่อ 106
  อีเมล์ +  admin@nongyakhao.go.th
 
    ชื่อ + ว่าง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@nongyakhao.go.th