องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
        - โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
        - โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ขยายโอกาสถึง ม.3) ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
        - โรงเรียนบ้านโนนกราดสามัคคี ตั้งอยู่บ้านโนนกราด หมู่ที่ 2
        - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3
        - โรงเรียนบ้านโนนสง่า(ขยายโอกาสถึง ม.3) ตั้งอยู่บ้านดงลำใย หมู่ที่ 8
        - โรงเรียนบ้านซับชุมพล ตั้งอยู่บ้านซับชุมพล หมู่ที่ 9
        - โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) ตั้งอยู่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง
        - วัดบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
        - วัดบ้านโนนกราดสามัคคี ตั้งอยู่บ้านโนนกราดสามัคคี หมู่ที่ 2
        - วัดบ้านหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3
        - วัดบ้านลำบ้านใหม่ ตั้งอยู่บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5
        - วัดเขาพระนั่ง ตั้งอยู่บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5
        - วัดบ้านโศกรวก ตั้งอยู่บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7
        - วัดบ้านซับชุมพล ตั้งอยู่บ้านซับชุมพล หมู่ที่ 9
        - วัดบ้านหนองห่านเจริญธรรม ตั้งอยู่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10
        - สำนักสงฆ์วัดจำปาวิเวก ตั้งอยู่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10
        - วัดเขาสะเดา ตั้งอยู่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10
        - วัดถ้ำจันทร์แดง ตั้งอยู่บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10
        - วัดป่าปมาวาส ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11
        - สำนักสำนักสงฆ์เขาหินตัด ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 11
        - วัดพุทธรรมวิปัสสนา ตั้งอยู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12
 
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
        - สถานอนามัยหนองไผ่ ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - ป้อมตำรวจภูธรประจำตำบลหนองหญ้าขาว จำนวน 1 แห่