องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศษฐกิจ
อาชีพ
              ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ดอนเหมาะสำหรับปลูกพื้นไร่และไม้ผล สำหรับทุ่งหญ้า เหมาะในการเลี้ยงสัตว์ที่ราบและที่ลุ่มใช้ในการทำไร่ และทำนา ได้แก่ อ้อย มันสำประหลัง ข้าว และข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ซึ่งพอสรุปอาชีพที่สำคัญได้ดังนี้
       - ทำนา จำนวน 385 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 8,280 ไร่
       - ทำไร่ จำนวน 1,553 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 52,920 ไร่
       - ทำสวน จำนวน 89 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 3,357 ไร่
       - เลี้ยงสัตว์ จำนวน 90 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 550 ไร่ ? ค้าขาย จำนวน 58 ครัวเรือน
       - รับราชการ จำนวน 30 ครัวเรือน
       - รับจ้างทั่วไป จำนวน 445 ครัวเรือน
       - ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 17 ครัวเรือน
 
หน่วยงานธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
       - ปั้มน้ำมัน (หลอด) จำนวน 13 แห่ง
       - รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง
       - ลานอ้อย,ลานมัน จำนวน 2 แห่ง
       - โรงเลี้ยงโค จำนวน 7 แห่ง
       - โรงเลี้ยงไก่ จำนวน 22 แห่ง
       - โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง
       - โรงน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง
       - ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง
       - ฟาร์มหมู จำนวน 2 แห่ง
       - ธุรกิจ อื่นๆ จำนวน 88 แห่ง