องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
กองการศึกษา

นายวงศ์วริศ เหลืองภิรมย์
รองปลัด อบต.หนองหญ้าขาว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุภาภรณ์ มุขมนตรี
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
นักวิชาการศึกษา
 
 
นายคมสัน ยะวงษา
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญารัตน์ คงจันทึก
นางสาวเกตุสระรินทร์ ขุนสันเทียะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางชลธิชา แสพลกรัง
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวมัทธิกานต์ ศรีโสภา
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก