องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
กองช่าง

นายสมบัติ  ละภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นายเกียรติอนันต์ เหิมขุนทด
นางสาวลลิตา เชือกกระโทก
นายช่างโยธาอวุโส
เจ้าพนักงานธรุการ
 
 
นายวุฒิชัย สมรูป
นายยุทธชัย ดวนจันทึก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า