องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก 
ผุ้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวนันท์นภัส สายแปง
-ว่าง-
นายสนธยา วนสันเทียะ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
   

นางสาวอรยา ธูปขุนทด
นางสาววรัญญา มิชชีฮา
นางสาวยุวรินทร์ ยศจันทึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุพรรณี ขุนสันเทียะ

นางสาวธัญวรัตน์ พอดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ