องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นายนพนคร  ศิริสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวณัฐกานต์  บางกระ
นางสาวนิพา  เทียนช้าง
นางสาววารินทร์ รวมสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
 
นางจรรยา ป้องล่องคำ
นางวิไลพร ไขทะเล
นางสาวพรทิพย์ ถาวรพรหม
นักวิชาการเกษตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ-ว่าง-
นายชาคริต วุฒิพศินกิจ
นางสาวธนิตา คชสาร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสาวฐณิษชา ยศจันทึก
นายธนกร บัวแก้ว
นายวิระ ภูระหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานขับรถยนต์
   
 
นางสาวอังคณา บูชา
นางลำเคน โสจันทึก
นายจิระศักดิ์ ว่ากลาง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป


 
นายไสว สุขประจบ
นายสุบิน จันทาสูงเนิน
นายบุญช่วย แก้วคูนอก
 พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
นายประทีป วราสุขเจริญ  
นายถวิล สุขเหลือง
ยาม
 
นักการภารโรง