องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
 
 
นายธนกร วีระเทศ

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 061-9588915
 
 
 
  นายวงศ์วริศ เหลืองภิรมย์

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 โทร. 087-3758585
 


นายนพนคร ศิริสวัสดิ์
นางสาวยุคณธร เรือนจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 โทร. 094-6683637
โทร. 090-2352562

 
นายสมบัติ  ละภักดี
 นายวงศ์วริศ เหลืองภิรมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัด อบต.หนองหญ้าขาว
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร. 085-6356571
โทร. 087-3758585