องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายสมศักดิ์  แจ่มเรือน   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายพานิชย์  ประเสริฐ นายธนกร  วีระเทศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมศักดิ์  แจ่มเรือน
นายเสียน  เลื่อนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายบรรพต  ชัยสิทธิ์
นายวัชรา  คึงจันทึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายพิชาติ  จงชิดกลาง
นายสุทธิศักดิ์  เนียนพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นางชุติมา  บัวแก้ว นางวารี  สุขประจบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายบุญยัง  เกยพุทรา
นางสาวยุภา  บุญจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10


นายพานิชย์  ประเสริฐ
นายอธิวัฒน์  งานสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12


นายวศัณย์ เฟื้องสูงเนิน
นายประวัติ  พรมบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14


นางสาวรัตติญาพร  หล่ำจันทึก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15