องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางเอมอร  มะโนมั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-4984719นายสมศักดิ์  ยะวงษา
นายวุฒิพงษ์  อันทะสา
รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว
(คนที่ 1)
เบอร์โทร. 083-3776590
รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว
(คนที่ 2)
โทร. 081–9673759
     

นายสดุดี  ศรีสุวรรณ์  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 085-0139889