โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปี 2567

  โครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2567

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พ.ศ.2567)

  กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) ประจำปี 2567