วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเร่งตกตะกอนสำหรับน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว -ถนนทางหลวงชนบทบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ สายทางหลวงชนบท - นายสมบัติ ผัวะสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวะยาว หมู่ที่ ๔ สายบ้านดงลำใย - บ้านวะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดถนนบ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ สายคลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายสมศักดิ์ แสพลกรัง - คุ้มซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง